V současné době jsou včely pod vlivem řady stresujících faktorů, které mohou působit tzv. koktejlovým efektem, jehož výsledkem je uhynutí včelstva. Včely jsou stresovány varroózou spojenou s virózami, bakteriálními nemocemi (např. mor včelího plodu), nosemózou, pesticidy (rezidua i v pylu a glycidových zásobách), nedostatkem rozmanitosti pylu (monodieta), pozdním zásobním přikrmováním na zimní období, přezimováním pouze na cukerných zásobách, nepravidelnou obnovou starých plástů, nepřirozeným chovem mnoha včelstev na jednom stanovišti (vysoká koncentrace feromonů), kočováním se včelstvy a také nedostatečnými hygienickými opatřeními při chovu včel. 

 

Jedním z klíčových faktorů zdravotního stavu včel je kvalitní přirozená potrava. Zejména nízká kvalita a malá pestrost pylu a nahrazování medu cukrem patří k možným příčinám výrazného snížení obranyschopnosti včel. Mezi nejznámější a nejčastější formy dokrmování včelstev patří dodávání zásob ve formě cukerného roztoku či medocukrového těsta. Mezi využívané náhradní zdroje proteinů patří sójová moučka, sušené kvasnice, sušené mléko, kasein nebo sušený vaječný žloutek. 

Časný jarní rozvoj včelstev je povětšinou limitován dostatečným množstvím pylových zásob v předjaří. Uvádí se, že v době zazimování včelstev na konci plodování by měla být pylová plocha 32 dm2, rozdělená ve dvou nástavcích. Toho se však zřídka dosahuje. Stav pylových zásob dokumentuje naše pozorování z února roku 2017, kdy jsme ve třech různých oblastech (400 - 700 m nad mořem) u devíti včelařů vyhodnocovali stav celkem padesáti včelstev (rámková míra 39 x 24 cm, tj. tj. 9,4 dm2 jedna strana rámku, zimování na dvou nástavcích). Třicet dva včelstev mělo zásobu pylu v rozmezí 0 - 10 dm2, devět v rozmezí 11 - 20 dm2 a jen devět větší než 21 dm2 (maximum 65 dm2 pylových zásob). Plocha glycidových zásob u těchto padesáti včelstev byla v rozmezí 1,5 - 281 dm2 a pro úplnost, plocha zavíčkovaného plodu byla 0 - 20,5 dm2.

Cílem našich víceletých experimentů bylo přispět ke zlepšení celkového zdravotního stavu včely medonosné dodáním vyvážené směsi několika přírodních bílkovin (omezení monodiety) v obdobích pro rozvoj včelstva kritických. Zkušenosti s doplňkovým krmivem jsme získali experimenty s velkými skupinami včelstev na několika včelařských lokalitách. 

 

V letech 2015-2016 jsme v předběžných experimentech se 30-ti včelstvy na 10-ti včelnicích zjistili, že sladkovodní zelená mikrořasa Chlorella sp. (Chlorophyta) (produkt MBÚ AV ČR, v.v.i. – pracoviště Třeboň, Centrum ALGATECH) je pro včely velmi atraktivní potrava, kterou si ukládají do pylových buněk a využívají řasu především jako zdroj bílkovin (Prášil a kol., 2016). Řasa je bohatým zdrojem bílkovin, tuků (včetně nenasycených mastných kyselin), škrobu, vitaminů, minerálů, antioxidantů a vlákniny.  Tabulka 1 shrnuje nutriční složení řasy Chlorella sp. v porovnání se složením rouskového pylu (Kubišová a Titěra, 1988). Z uvedených údajů lze usuzovat, že složení řasy Chlorella sp. je podobné pylu a Chlorella sp. by mohla sloužit jako úspěšná pylová náhražka. Vhodnost využití řasy Chlorella sp. jako potravního doplňku včel je také doložena našimi laboratorními experimenty. Po aplikaci Chlorelly sp. jsme pozorovali nárůsty některých biochemických charakteristik, jako je zvýšení hladiny vitelogeninu či telomerázy, které mohou nasvědčovat posílení vitality a nutričního stavu včel. Vliv Chlorelly sp. na včelstva jsme testovali také v terénních pokusech, pro něž jsme použili 24 včelstev v lokalitě Perlesreut (okres Freyeung-Grafenau, Spolková země Bavorsko, SRN). 12 z testovaných včelstev bylo v podletí a předjaří přikrmováno těstem s řasou, 12 včelstev, které sloužily jako kontrolní, bylo krmeno jen těstem. Včelstva, která byla krmena v podletí a předjaří doplňkem řasy s cukrem vykazovala, v porovnání s kontrolními včelstvy, o 20 %, resp. 30 % větší celkovou sílu včelstva (hodnoceno obsazením pláství včelami) a velikost plochy plodu (vajíčka, larvy, zavíčkovaný plod). 

Z našich laboratorních in vitro experimentů ovšem také vyplývá, že Chlorella sp. obsahuje skupinu látek vykazujících inhibiční vliv na vegetativní, tak na klidové stádium P. larvae, tedy původce moru včelího plodu (MVP). To vede k předpokladu, že aplikace řasy Chlorella sp. či aplikace dané skupiny látek na celá včelstva by mohla fungovat jako případná prevence proti MVP.  

Na využití řasy Chlorella poukazovaly již některé předešlé studie. Dostupnou zmínku o použití Chlorelly při krmení včel uvádí Huang a Kondo (1996). V experimentálních chovech včel použili roztoky cukru s přídavkem řasy Chlorella, sinice Spirulina nebo pylu. Autoři zjistili, že přídavek řasy Chlorella zvýšil produkci medu v porovnání s kontrolou (bez aditiv) o jeden kilogram na včelstvo, Spirulina zvýšila produkci o půl kilogramu stejně jako přídavek pylu. Podobně počet matkou kladených vajíček byl ve včelstvech krmených přídavkem řasy Chlorella až 4 000/den, s pylem 3 000/den  a Spirulinou méně než 3 000/den. 

V další studii (Eremia a kol., 2013) byla využita řasová suspense Ch. vulgaris s  cukrem v poměru 1:1 a podávaná včelám ve třech dávkách v průběhu jarního období (duben-květen). Aplikace Chlorelly  vedla k lepšímu rozvoji včelstev charakterizovaných jejich sílou

 a produktivitou. Byly zaznamenány větší plochy se zavíčkovaným plodem (o 22,4 %) a vyšší produkcí medu (až o 17 %) v porovnání s kontrolou (bez aditiv). 

Odkaz: http://www.slideshare.net/FarkhadOmarov/alga-organik-turkey-2015-slayd-eng informuje o možnostech zvýšení síly a zlepšení zdravotního stavu včelstev. Zmiňuje inovativní biotechnologický bílkovino-vitaminový produkt založený na sinici Spirulina a přírodních bioorganických komponentech. Tento produkt údajně zlepšuje funkci imunitního systému u včel, napomáhá k jejich lepšímu trávení, zvyšuje odolnost včelstev k onemocnění o 

10-18 %, zvyšuje produkci vajíček matkou až o 40 % a konečně prodlužuje život včelích dělnic o 5-7 dnů.  

Použití extraktu mořských řas společně s thymolem a citronovou trávou (voňatka citronová, Cymbopogon citratus) k posílení rozvoje a zdravotního stavu včelstev uvádí odkaz http://www.advancescience.com/hive-alive. Dvouletá aplikace přípravku formou postřiku na plástve v období podzimu a jara vedla téměř ke zdvojnásobení populace včel v porovnání s kontrolní variantou (pouze sirup bez aditiv). Odkaz uvádí pozitivní vliv dlouhodobého ošetřování včelstev přípravkem nejen na sílu včelstva, ale také na jeho vitalitu, charakteristiky trávicích procesů a odolnost vůči chorobám (nosema, MVP a kleštík včelí).

 

Mikrořasa Chlorella sp.

Chlorella sp. (www.alga.cz) je sladkovodní jednobuněčná řasa hojně využívaná také jako doplněk stravy nejen pro člověka, ale i pro některé živočichy. Je bohatým zdrojem bílkovin (50–55 % sušiny), polysacharidů (10 - 15 %), lipidů (5 - 15 %), esenciálních aminokyselin, nenasycených mastných kyselin a karotenoidů (převážně lutein a violaxantin), stejně jako některých vitaminů a minerálů (Masojídek a kol., 2016). Vedle všech výše uvedených tzv. primárních metabolitů obsahuje zelená řasa Chlorella sp. i široké spektrum tzv. sekundárních metabolitů. Sekundární metabolity řas se obecně liší oproti vyšším rostlinám, houbám i baktériím nejen chemickou strukturou, ale i spektrem biologických aktivit, jako je např. antibakteriální, alellopatická, antivirová, fungicidní aktivita nebo vykazují inhibiční účinky vůči řadě enzymů. 

Při komerční produkci se hustá buněčná suspenze řasy Chlorella sp. po odstředění na talířové odstředivce odvádí do tlakového desintegrátoru buněk, kde dojde k efektivnímu rozbití celulózových buněčných stěn, a tím se významně zvýší stravitelnost biomasy. Dezintegrovanou řasovou biomasu je možno použít pro přípravu přírodní směsi bílkovinného krmiva APIALGAPROTEIN (www.apialgaprotein.cz).

 

APIALGAPROTEIN (AAP) 

AAP je směs řasy Chlorella sp. s přírodními bílkovinnými složkami. Nutriční složení směsi AAP je podobné pylu. Významné je, že AAP předchází svým složením monodietě. Z našich experimentů vyplývá, že po aplikaci AAP krmiva do včelstva dochází ke zvýšenému nárůstu počtu včel ve včelstvu a zlepšení celkové kondice včel. AAP je vhodné včelám podávat zejména v období pro ně kritickém, tedy obecně v podletí, na podzim a v předjaří, ale také při chovu matek, nedostatku pylu v přírodě, pro eliminaci moru včelího plodu a k jeho prevenci a vůbec ke zlepšení zdravotního stavu včelstev.

Jako náhradu za pyl v předjarním období podáváme krmivo do včelstev v podobě cukernatého prášku v nádobě položené na horní loučky (Obr.1). Včely krmivo odnášejí z nádobek dovnitř úlu v podobě rousků, ukládají/fermentují je v okolí plodového tělesa a následně s ním krmí potomstvo. Podání krmiva AAP v předjarním období přispívá k výraznému znásobení počtu včel ve včelstvu a umožní tak včelstvu velmi dobře využít první silné jarní snůšky nektaru a pylu.

V rámci pilotního výzkumu jsme několik včelstev zbavili veškerého pylu a umístili je do proletových skleníků. Matky těchto včelstev přestaly plodovat. Po aplikaci bílkoviny v jeho suché formě matky obnovily plodování, a to do 24 hodin od podání krmiva. Jiná skupina včelstev, taktéž bez pylu, byla zakrmena AAP krmivem přidaným do medocukrového těsta nebo rozmíchaným v cukerném roztoku. Nicméně, u této skupiny včelstev došlo k obnově plodování až po následném přidání AAP krmiva v suché formě. Z našich pokusů tak vyplynulo, že aplikace bílkovinné složky (40-60 % obsahu krmiva) do medocukrových těst/roztoků neměla vliv na zvýšení počtu jedinců ve včelstvu. Podávání suché bílkoviny v podobě AAP v předjaří je zcela nový přístup v porovnání s dosud publikovanými a používanými postupy, které se zaměřovaly na aplikaci bílkoviny (pylu aj.) v medo-cukrovém těstě. 

AAP a plodování včel v předjaří

Experimentálně jsme prokázali významný vliv AAP na zvýšení počtu jedinců ve včelstvu v předjarním období. Experiment byl prováděn na dvou stanovištích (Jihlava, Henčov) u celkem 65 včelstev-oddělků. U 34 včelstev jsme na počátku experimentu odstranili pylové zásoby a u dalších 31 včelstev, sloužících jako kontroly, jsme zásoby pylu ponechali. Zazimovaná včelstva-oddělky byla na 10ti rámcích. V období 20. - 25.2. 2017 nebyl u sledovaných včelstev zjištěn plod (vajíčka, otevřený a zavíčkovaný plod). V průběhu pokusu 20.2. - 21.3. 2017 bylo proměnlivé počasí s teplotami přes den okolo plus 8oC a v noci -3 až -5oC. Včely mohly opustit úl během dne celkem dvakrát na dobu přibližně tří hodin. Experimentální včelstva byla zakrmena suchou formou AAP krmiva. Na lokalitě Jihlava to byla jedna dávka o hmotnosti 0,5 kg AAP v nádobce na včelstvo a vedle  bylo umístěno na horní loučky ad libidum (cca 5 kg) těsto Czech Feed krmivo pro včely (www.vcelarstvikoblizek.cz). Takto bylo krmeno 28 včelstev a dalších 28 včelstev kontrolních bylo zakrmeno pouze těstem. Po 18ti dnech krmení byl proveden odečet plochy plodu (vajíčka, otevřený a zavíčkovaný plod). Na stanovišti Henčov byla včelstva zakrmena ad libidum jak suchou bílkovinou (5 x 150 g) tak 5-ti kg těsta Czech Feed (6 včelstev) a další tři kontrolní včelstva jenom těstem. Po 31 dnech krmení byl proveden odečet plochy plodu.

Výsledky shrnuté v Tabulce  2  ukazují, že v obou lokalitách došlo ve variantě s doplňkovým krmivem AAP k výraznému nárůstu plochy plodu, a to o 94 % v lokalitě v Jihlavě a 163 % v Henčově. Odečtená plocha plodu zahrnovala jak nakladená vajíčka, tak otevřený a zavíčkovaný plod. Plod byl rozmístěn oboustranně až na třech rámcích v menších plochách. V pokusech se podle očekávání objevily rozdíly v plodování mezi včelstvy, ty však byly zanedbatelné ve srovnání se statisticky významnými rozdíly mezi variantou kontrolní a variantou s AAP krmivem.

 

Výhody doplňku krmení pro včely

APIALGAPROTEIN - přírodní bílkovinné doplňkové krmivo pro včely a metodika jeho podávání je originální ve své jednoduchosti, časové nenáročnosti a uživatelském komfortu. Je zacílené na kritická období rozvoje včelstev a také zajímavé v šíři záběru vlivu doplňku na sílu, rozvoj a zdravotní stav včel. Vhodně zvoleným obdobím aplikace navíc nedochází k ovlivnění složení medu, jakož i jeho organoleptických vlastností.

Využití AAP - přírodního doplňkového produktu ve výživě včel, přispěje k akceleraci rozvoje krátkověkých (letních) a dlouhověkých (přezimujících) generací včel v předjarním, resp. podletním období. To povede k udržení opylovacích schopností včel a produkci medu jako benefitu pro včelaře. 

 

Poděkování

Práce byla finančně podpořena projektem Strategie AV21, výzkumný program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů, aktivita Zdraví včel a projektem Dispozičního fondu Cíl EÚS/DF/SU/02/29. Autoři článku děkují na projektech spolupracujícím včelařům: A. Křenek, J. Chroňák, J. Matoušek, K. Cepák, M. Stehlíková, P. Chalupský, V. Zábranská, J. Krafl, J. Ryšavý,  D. Lukášová,  K. Hall, F. Friedl, G. Brandl a J. Fuchs. 

 

Literatura

Eremia, N., Bahcivanji, M., Zagareanu, A., 2013 Study of influence of algal "Chlorella vulgaris" suspencion on grouwth and productivity of bees families. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi, pp.148 - 152.

 

Huang, S.W., Kondo, N., 1996 Studies on the effects of feeding edible microalgae to honey bee colonies. Res. Inst. Evolut. Biol. Sci. Rep. 8: 57 - 83.

 

Kubišová, S., Titěra, D. 1988 Pyl ve výživě včel, vydal ČSV ve SZN v Praze, počet str. 80.

 

Masojídek, J., Lhotský, R., Kopecký, J., Prášil, O. 2016 Mikrořasy - solární továrna v jedné buňce. Edice Věda kolem nás/Výzvy a otázky, SSČ AV ČR, v.v.i.,  ISSN 2464-6245, 24 str.

 

Prášil, O., Urajová, P., Krištůfek, V., Frydrychová, R. 2016 Včely a řasy. Moderní včelař 5: 23-24.

 

Alga Organik Turkey 2015 Slayd Eng (http://www.slideshare.net/FarkhadOmarov/alga-organik-turkey-2015-slayd-eng).

 

Hive Alive For strong & healthy colonies (http://www.advancescience.com/hive-alive).

  • Uverejnené piatok, 09. marec 2018, 10:57
  • Prečítané: 437x
  • Napísal: Administrator